Regulamin serwisu

Home Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy sklep.gpft.pl, dostępny pod adresem internetowym sklep.gpft.pl, prowadzony jest przez Firmę GRĄCKI PIOTR „COBRA”, ul. Legionów Polskich 4/17, 13-200 Działdowo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5691682498, REGON 140358859.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Serwisu i określa zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GRĄCKI PIOTR „COBRA”, ul. Legionów Polskich 4/17, 13-200 Działdowo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5691682498, REGON 140358859.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu Ogłoszenia za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu.
 5. Serwis– serwis ogłoszeniowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym stragan.gpft.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu) bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta raz inne dane potrzebne do działania Serwisu.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie zamówienia na Ogłoszenie.
 12. Ogłoszenie – propozycja sprzedaży przedmiotu tylko z asortymentu Polskiej Federacji Taekwon-do lub klubu związanego z Grupą PFT sporządzone i zakupione przez Klienta po procesie Rejestracji i wniesieniu Opłat.
 13. Publikacja ogłoszenia – umieszczenie ogłoszenia w Serwisie zgodnego z Regulaminem w terminie 24h w dni robocze od złożenia zamówienia.
 14. Opłata – czynność polegająca na uregulowaniu zobowiązań finansowych niezbędnych do korzystania z Serwisu.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 16. Wyłączenie odpowiedzialności – Informacja o wyłączeniu odpowiedzialności za dane umieszczone przez Klienta w Ogłoszeniu
 17. Dzień – kolejne 24h
 18. Cena – Cena za pakiet ogłoszeń.
 19. Pakiet – zestaw dostępnych ogłoszeń wraz z usługami dodatkowymi.
 20. Grupa PFT – sprzęt i asortyment sportowy i odzieżowy zatwierdzony przez Grupę PFT

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Legionów Polskich 4 m17, 13-200 Działdowo
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@straganpft.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 509 427 980
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Konto mBank 17 1140 2004 0000 3302 8428 4794
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 9.00-15.00

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania ogłoszeń w Serwisie oraz składania zamówień na Ogłoszenia, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Ogłoszenia znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest tylko po założeniu Konta.
 3. Dodanie ogłoszenia niezgodnego z Regulaminem skutkuje anulowaniem zamówienia i zwrotem Opłat.
 4. Serwis służy tylko do sprzedaży sprzętu i asortymentu z Grupy PFT.
 5. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wybrane Ogłoszenie.

§ 6
Zakładanie Konta w Serwisie

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, telefon, adres e-mail, hasło.
 2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Serwisu;
 2. dodać Ogłoszenie będące przedmiotem Zamówienia.
 3. Opłacić wybrany Pakiet.
 4. Pakiet ważny jest 24 miesiące od daty zakupu.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
.

 1. Publikacja ogłoszenia następuje po zaksięgowaniu opłaty za wybrany pakiet oraz po akceptacji ogłoszenia przez administratora serwisu.
 2. Płatności Klient Może dokonać za pośrednictwem dostępnych metod płatniczych w Serwisie.
  – przelew tradycyjny
  – przelew online
  – Blik

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia i wniesieniu Opłat Sprzedawca potwierdza zaksięgowanie opłat i zawarcie umowy poprzez Publikację Ogłoszenia.
 3. Początek biegu terminu publikacji ogłoszenia liczy się w następujący sposób:

a: ilość Dni ogłoszenia liczy się od momentu Publikacji Ogłoszenia w Serwisie.

§ 10
Postępowanie reklamacyjne i zwroty

 1. Klient ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia nieprawidłowości oraz reklamacji podczas składania Zamówienia na Ogłoszenie poprzez kontakt mailowy, który powinien zawierać: imię i nazwisko, Id ogłoszenia, e-mail Klienta, nr telefonu oraz roszczenia wobec Serwisu.
 2. Serwis dołoży wszelkich starać żeby reklamacje zostały rozstrzygnięte w jak najkrótszym czasie jednakże czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. W tym czasie Serwis skontaktuje się z Klientem celem rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Jeżeli ogłoszenia klienta nie ukazały się w naszym serwisie z przyczyn technicznych zależnych od nas opłata za pakiet podlega zwrotowi.
 4. Jeżeli użytkownik w terminie 24 miesięcy od daty zakupu pakietu nie wykorzystał dostępnej ilości ogłoszeń do publikacji, opłata za zakupiony pakiet nie podlega zwrotowi.
 5. Jeżeli użytkownik w terminie 24 miesięcy od daty zakupu pakietu nie wykorzystał dostępnej ilości ogłoszeń do publikacji i w tym czasie usunął konto, opłata za zakupiony pakiet nie podlega zwrotowi.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Serwis udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
© 2023 Stragan PFT